Верифицирана страна / Company Verified Page

Со овој сертификат Стопанска комора на Македoнија потврдува дека компанијата е сопственик на овој сајт и ги исполнува барањата за издавање на овој сертификат. Основи за издавање на овој сертификатот се кредитните извештаи и редовниот внимателен мониторинг од страна на COFACE.


Economic Chamber of Macedonia certifies that the company owning this website, satisfies the criteria for certification. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE credit reporting house.

https://excellent-sme-macedonia.safesigned.com/alma

ALMA DOOEL

Kej na revolucijata 5
MK,2300 Kochani
Flag Macedonia, The Former Yugoslav Republic of

Податоци за сертификатот / Company Information

 • Воспоставено /Established:
  04/29/2002
 • Одговорно лице / Accountable person:
  Zoran Trendov
 • Број на вработени / Employees:
  125
 • Приходи / Revenue:
 • Телефон / Telephone:
  +389-33-271-666, +389-33-271-636
 • Факс / Fax:
  +389-33-271-676
 • е-маил / E-mail:
  z.trendov@alma-fashion.com
 • Матичен број / Company ID:
  5642205
 • Даночен број / VAT ID:
  4013002115572
 • Главни производи / Main Product:
  Manufacture of other outerwear
 • Останати производи / Other products:
верифициран сертификат / certificate verified (SafeSigned)

Contact form
This is a general contact form for sending emails to the above stated company.
captcha image
powered by SafeSigned

Проверува / Verified by:

Комерцијални интернет страници / Commercial websites