Верифицирана страна / Company Verified Page

Со овој сертификат Стопанска комора на Македoнија потврдува дека компанијата е сопственик на овој сајт и ги исполнува барањата за издавање на овој сертификат. Основи за издавање на овој сертификатот се кредитните извештаи и редовниот внимателен мониторинг од страна на COFACE.


Economic Chamber of Macedonia certifies that the company owning this website, satisfies the criteria for certification. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE credit reporting house.

excellent-sme-macedonia.safesigned.com

ALMA DOOEL

Kej na revolucijata 5
Macedonia , Kochani
Flag Macedonia

Податоци за сертификатот / Company Information

 • Воспоставено /Established:
  April 29, 2002
 • Одговорно лице / Accountable person:
  Zoran Trendov
 • Број на вработени / Employees:
  125
 • Телефон / Telephone:
  +389-33-271-666, +389-33-271-636
 • Факс / Fax:
  +389-33-271-676
 • е-маил / E-mail:
  z.trendov@alma-fashion.com
 • Матичен број / Company ID:
  5642205
 • Даночен број / VAT ID:
  4013002115572
верифициран сертификат / certificate verified (SafeSigned)
powered by SafeSigned

Проверува / Verified by:

Комерцијални интернет страници / Commercial websites