Верифицирана страна / Company Verified Page

Со овој сертификат Стопанска комора на Македoнија потврдува дека компанијата е сопственик на овој сајт и ги исполнува барањата за издавање на овој сертификат. Основи за издавање на овој сертификатот се кредитните извештаи и редовниот внимателен мониторинг од страна на COFACE.


Economic Chamber of Macedonia certifies that the company owning this website, satisfies the criteria for certification. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE.

excellent-sme-macedonia.safesigned.com

FAKTOR TRUST DOOEL

Kej 13 Noemvri GTC kula 3/3
Macedonia , Skopje
Flag Macedonia

Податоци за сертификатот / Company Information

 • Воспоставено /Established:
  May 7, 2010
 • Одговорно лице / Accountable person:
  RAJEVSKI Aleksandar
 • Број на вработени / Employees:
  7
 • Телефон / Telephone:
  +389-2-3224-476
 • Факс / Fax:
  +389-2-3224 476
 • е-маил / E-mail:
  contact@faktortrust.com.mk
 • Матичен број / Company ID:
  6584896
 • Даночен број / VAT ID:
  MK4080010511257
верифициран сертификат / certificate verified (SafeSigned)
powered by SafeSigned

Проверува / Verified by:

Комерцијални интернет страници / Commercial websites