Верифицирана страна / Company Verified Page

Со овој сертификат Стопанска комора на Македoнија потврдува дека компанијата е сопственик на овој сајт и ги исполнува барањата за издавање на овој сертификат. Основи за издавање на овој сертификатот се кредитните извештаи и редовниот внимателен мониторинг од страна на COFACE.


Economic Chamber of Macedonia certifies that the company owning this website, satisfies the criteria for certification. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE credit reporting house.

excellent-sme-macedonia.safesigned.com

KIRO D. DANDARO

Gradski Stadion bb
Macedonia , Bitola
Flag Macedonia

Податоци за сертификатот / Company Information

 • Воспоставено /Established:
  June 7, 1991
 • Одговорно лице / Accountable person:
  MILOSHEVSKI Dragi
 • Број на вработени / Employees:
  84
 • Телефон / Telephone:
  +389-47-237 079, +389-47-237 448
 • Факс / Fax:
  +389-47-223 792
 • е-маил / E-mail:
  sales@kirodandaro.com.mk
 • Матичен број / Company ID:
  4136691
 • Даночен број / VAT ID:
  MK4002991121401
верифициран сертификат / certificate verified (SafeSigned)
powered by SafeSigned

Проверува / Verified by:

Комерцијални интернет страници / Commercial websites