Верифицирана страна / Company Verified Page

Со овој сертификат Стопанска комора на Македoнија потврдува дека компанијата е сопственик на овој сајт и ги исполнува барањата за издавање на овој сертификат. Основи за издавање на овој сертификатот се кредитните извештаи и редовниот внимателен мониторинг од страна на COFACE.


Economic Chamber of Macedonia certifies that the company owning this website, satisfies the criteria for certification. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE credit reporting house.

excellent-sme-macedonia.safesigned.com

MEBEL VI Branko DOOEL uvoz-izvoz Vinica

Marksova 23
Macedonia , Vinica
Flag Macedonia

Податоци за сертификатот / Company Information

 • Воспоставено /Established:
  July 31, 1997
 • Одговорно лице / Accountable person:
  Branko Tasev
 • Број на вработени / Employees:
  139
 • Телефон / Telephone:
  +389-33-362 511
 • Факс / Fax:
  +389-33-364 911
 • е-маил / E-mail:
  info@mebel-vi.com
 • Матичен број / Company ID:
  5168511
 • Даночен број / VAT ID:
  MK4005997101495
верифициран сертификат / certificate verified (SafeSigned)
powered by SafeSigned

Проверува / Verified by:

Комерцијални интернет страници / Commercial websites